HÄSSLEHOLM KLIPPAN ADVOKATFIRMA STJERNDAHL & WIKBORN

Notarius Publicus

lars04Advokat Lars Blad är Notarius Publicus och Advokat Niclas Larsson är Biträdande Notarius Publicus. De bistår allmänheten i ärenden som anges i lagen (1981:1363) om Notarius Publicus. De åtgärder som allmänheten kan erhålla biträde med är bl a följande:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar,
  • utfärda apostille,
  • närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,
  • kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,
  • efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
  • bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder,
  • bekräfta att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan

Besök hos Notarius Publicus måste förbokas på telefon 0451-140 40

RÄTTSOMRÅDEN