HÄSSLEHOLM KLIPPAN ADVOKATFIRMA STJERNDAHL & WIKBORN

Notarius Publicus

lars04Advokat Lars Blad är Notarius Publicus och Advokat Niclas Larsson är Biträdande Notarius Publicus. De bistår allmänheten i ärenden som anges i lagen (1981:1363) om Notarius Publicus. De åtgärder som allmänheten kan erhålla biträde med är bl a följande:

bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar

utfärda apostille,

närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,

kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,

efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,

bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder,

bekräfta att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan

Besök hos Notarius Publicus måste förbokas på telefon 0451-140 40

RÄTTSOMRÅDEN