HÄSSLEHOLM KLIPPAN ADVOKATFIRMA STJERNDAHL & WIKBORN

Fastighetsrätt

Till den fastighetsrättsliga lagstiftningen räknas bland annat jordabalken, fastighetsbildningslagen, expropriationslagen och bostadsrättslagen. Jordabalken innehåller bestämmelser om vad som utgör fast egendom och hur denna överlåts och pantsätts.

En fastighet utgörs av ett markområde med tillhörande byggnader. Bestämmelser om hur fastigheter bildas och registreras finns i fastighetsbildningslagen. En ny fastighet kan bildas genom bland annat avstyckning och ombildas genom fastighetsreglering.

Till fastighetsrätten brukar också räknas lagstiftningen om bostadsrätt. Enligt bostadsrättslagen får en bostadsrättsförening upplåta bostadsrätt till sina medlemmar. Bostadsrättshavaren äger en andel i föreningen. Med andelen i föreningen följer en rätt att nyttja en viss lägenhet.

Fastighetsrätt – omfattar bl. a

  • Fel i fastighet
  • Fastighetsöverlåtelser m m.
  • Plan- och byggärenden
  • Servitut
  • Fastighetsreglering
  • Arrende

RÄTTSOMRÅDEN