Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen /206/679/EG)

Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna dina sådana personuppgifter till oss men om det inte görs kan vi inte acceptera ett uppdrag, eftersom vi då inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar erhållna uppgifter för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att inom ramen för uppdraget tillvarata dina intressen samt för redovisning- och faktureringsändamål. Uppgifterna behandlas baserat på uppdragsavtalet mellan Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn och dess klienter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och klient,
(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klients rättigheter,
(iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller om det tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/) Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

(Om uppgifter överförs till tredje land, vilket det krävs lagstöd för, ska informationen tillhandahållas om till vilka länder överföringen sker och lämnas uppgifter om länk till ”privacy shield” eller annat regelverk som garanterar skyddet för personuppgifter.)

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn har enligt ”Vägledande regler för god advokatsed”, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande –  eller den längre tid som påkallas av ärendets art.

Du kan ta kontakt med oss på stjernadvokat@stjernadokat.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig på Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn är advokat Lars Blad, lars.blad@stjernadvokat.se.

Vi tar hand om det finstilta

Så du kan få lugn och ro

Adress

Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn
Frykholmsgatan 8 A
281 31 Hässleholm

Kontaktuppgifter

Tel: 0451-140 40
Fax: 0451-853 35
E-post: stjernadvokat@stjernadvokat.se